Martin Rep | De Meidoornstraat

De Mei­doorn­straat beschri­jft de geschiede­nis van een Zaan­damse wijk in de tijd van de wederop­bouw, maar is eigen­lijk een portret van elke wijk in Ned­er­land in de naoor­logse peri­ode. Het gaat over het samen­leven van katholieken en com­mu­nis­ten, van protes­tanten en social­is­ten in een peri­ode dat Ned­er­land nog volop verzuild was.

Martin Rep vertelt het ver­haal vanuit zijn per­soon­lijk per­spec­tief: hoe zijn vader een sigaren­winkeltje opende in de voorkamer van zijn huur­won­ing, hoe hij zelf probeerde te ontsnap­pen aan het gere­formeerde milieu en hoe hij de over­gang beleefde van de benauwde jaren vijftig naar de swin­gende jaren zes­tig. We maken ken­nis met de melk­boer die elke dag met zijn kar door de straten trok, en met de groen­te­boer, die piano bleef spe­len ter­wijl de klanten in de winkel ston­den te wachten. Rep inter­viewde voor zijn boek tal­loze bewon­ers en voor­ma­lige bewon­ers van de buurt waar hij opgroeide en deed onder­zoek naar de ver­drink­ing van een peuter, die meer dan zes­tig jaar later nog altijd emoties oproept.


BESTELLEN

Mail naar mail@uitgeverijoevers.nl o.v.v. De Meidoornstraat. Als u aangeeft hoeveel exemplaren u wilt bestellen en naar welk adres deze mogen worden verstuurd, sturen wij u per mail de betaalgegevens toe.


Boekgegevens
Martin Rep – De Meidoornstraat – Opgroeien tussen kerk en communisten tijdens de wederopbouw:
Prijs € 21,95 | inclusief verzenden € 28,50
280 pagina’s (met afbeeldingen)
Paperback met flappen | 135 x 210 cm

Klik hier voor een leesfragment


Over Martin Rep
Martin Rep (1946) werkte als journalist bij uiteenlopende uitgaven als De Zaanlander, de Amersfoortse Courant, vrouwenblad Margriet, nieuwsmagazine NieuwsNet, de Volkskrant en De Gelderlander. Hij is columnist van de Zaanse nieuws-site De Orkaan en houdt op zijn website een blog bij waarin hij recente gebeurtenissen in een historische context plaatst, vaak vanuit een persoonlijk perspectief. Afgezien van enkele privé-uitgaven is De Meidoornstraat zijn eerste boek.